Home

Voor wie

Leden

Begrippen

Links

Contact

GEMEENTEN

Wat bieden wij U:

1. Klimaatbeleid en voordelen van een grote wijkgerichte EPA-Campagne voor de     gemeente.
2. Wat bieden wij U voor energiebesparing in de wijk of buurt.
3. Wat bieden wij U voor gemeentegebouwen.

1. Klimaatbeleid en voordelen van een grote wijkgerichte EPA-Campagne voor de gemeente

Klimaatbeleid
Een van de belangrijkste uitdagingen van het gemeentelijk energiebeleid de komende jaren is energiebesparing in de bestaande woningbouw. Uitgaande van de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid van VROM (1999) moeten in 2010 woningen 20% energiezuiniger zijn dan nu. Gelukkig zijn er veel concrete aandachtspunten die aangepakt kunnen worden. Zo is bij slechts 22% van de huizen vloerisolatie aangebracht.

Voordelen van een grote EPA campagne voor gemeenten
Het EnergiePrestatieAdvies is een effectief middel om de energiebesparing in woningen te realiseren en zodoende bij te dragen aan de realisatie van het klimaatbeleid van de gemeente. De uitvoering van EPA´s op grote schaal in de vorm van wijkgerichte energiescans met daarbij zonodig andere energiebesparingadviezen, advies over het onderhoud van woningen en advies over duurzame energie heeft veel belangrijke voordelen voor gemeenten:

Instrument voor milieu- en energiebeleid
Gemeenten kunnen ons geïntegreerde advies opnemen als zeer effectief beleidsinstrument.”Een EPA “kan een belangrijke rol spelen in de gemeentelijke energienota, het milieubeleidsplan, het beleid voor duurzaam bouwen en renovatie en het realiseren van doelstellingen uit het klimaatconvenant. Uit proefprojecten blijkt dat woningen gemiddeld 20% minder gas verbruiken nadat de adviezen uit een EPA zijn uitgevoerd.

Stedelijke vernieuwing
Een combinatie van energiebesparing- en woningverbeteringprojecten met buurtbeheer activiteiten kan de kwaliteit van woningen en leefbaarheid in achterstandswijken sterk verbeteren. Gemeenten kunnen hiervoor een financiële bijdrage krijgen uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. (ISV). Het investeringsbudget wil gemeenten in staat stellen maatregelen te nemen die zijn afgestemd op lokale problemen, kansen en ambities.

Om in aanmerking te komen voor een ISV bijdrage moeten gemeenten een ontwikkelingsprogramma opstellen, waarin zij hun ambities op het gebied van wonen, werken, milieu, fysieke condities voor economische activiteiten en grootschalig groen formuleren.

Afspraken met corporaties
EPA kan de basis zijn voor het maken van prestatieafspraken met woningbouwcorporaties. Met prestatieafspraken geven gemeenten en corporaties aan welke gezamenlijke doelen zij nastreven, hoe ze zich hiervoor inzetten en welke middelen ze beschikbaar stellen. In het Nationaal Akkoord Wonen 2001-2005 tussen Aedes VNG en het ministerie van VROM hebben corporaties toegezegd binnen vijf jaar minstens 30% van de sociale huurwoningen een EPA mét de geadviseerde betaalbare maatregelen uit te voeren.

Stimulans voor lokale economie
Bij de uitvoering van maatregelen uit een EPA rapport worden doorgaans lokale bedrijven betrokken. Dit levert een positieve bijdrage aan de lokale economie en werkgelegenheid.

Verbetering woningkwaliteit
Met ”een EPA” kan de gemeente een concrete invulling geven aan het huisvestingsbeleid. Uitvoering van Energie Prestatie Adviezen en de adviezen voor het onderhoud van de woningen leiden doorgaans tot verbetering van de verhuurbaarheid, beperking van leegstand, verlaging van woonlasten en verbetering van wooncomfort. Door de vermindering van woonlasten steunt EPA de laagste inkomensgroepen.

Duurzaam bouwen
Onder meer door de campagnes 'duurzaam klussen en “de nationale isolatieweken' is er bij particulieren steeds meer vraag naar een duurzaam gebouwde woning.

Lokale Agenda 21
Lokale Agenda 21 wil burgers en lokale partijen stimuleren samen te werken aan een beter milieu. Een EPA-campagne waarbij gericht hele wijken een EPA wordt aangeboden, biedt veel mogelijkheden om dit thema uit te werken. Door de ervaring binnen het EPA Centrum Nederland kunnen aan het EnergiePrestatieAdvies diverse modules worden toegevoegd waaronder afgestemd gedragsadvies aan bewoners.

Voorlichting én EPA-acties
Als gemeente kunt u op verschillende manieren bijdragen aan de bekendheid en het succes van Energie Prestatie Adviezen:

2. Wat bieden wij U voor energiebesparing in de wijk of buurt

A. Integraal advies voor energiebesparing, milieu en bouwkundige kwaliteit
B. Faciliteren van het energiebesparingproces
C. Regeling van de financiering van de maatregelen
D. Ondersteuning bij de inkoop energie

A.Integraal advies voor energiebesparing, milieu en bouwkundige kwaliteit

Meer CO2 reductie en lagere energierekening door een wijk of buurt gerichte aanpak van de energiebesparing

- Door wijkselectie verhogen we de kans op werkelijke vermindering van CO2 uitstoot. Met
  een speciale scan selecteren we groepen woningen, waar relatief de meeste CO2
  besparingen te realiseren zijn.

- Door ons te richten op gezamenlijk uit te voeren gelijksoortige maatregelen voor
  gelijkende woningen is een veel lagere prijs voor zowel advies als uitvoering mogelijk.
  Voorbeeld: vloerisolatie voor een gehele buurt.

- Door de betrokkenheid van buurtbewoners via buurtworkshops te vergroten en het
  aanbieden van begeleiding bij uitvoering van de maatregelen, verhogen we de kans op
  werkelijke uitvoering van geadviseerde maatregelen. In de praktijk blijkt dat door de
  persoonlijke benadering en de workshops de respons van bewoners tot ruim 50%
  verhoogt.

Meer CO2 reductie en lagere energierekening door de energie besparingsmogelijkheden vanuit alle relevante gezichtspunten te bepalen

- De in het EPA advies genoemde bouwkundige en installatietechnische
  investeringsmaatregelen

- Overige bouwkundige en installatietechnische investeringsmaatregelen
  (o.a. energieconversie)

- Onderhoudsplannen voor en renovatie van de woningen

  Door energieadviezen en onderhoudsplanning of renovatie plannen te combineren is de   terugverdientijd van energiemaatregelen korter. Anders gezegd: wij verhogen de   rentabiliteit van investeringen in energiemaatregelen. Voorbeeld: als het onderhoud aan   kozijnen gecombineerd wordt met het plaatsen van isolerend glas, hoeft slechts een   relatief klein gedeelte van de kosten van het glas extra als energiemaatregel betaald te   worden.

- Kostenverlaging en meer energie besparing door ons integraal advies

  Het EPA Centrum Nederland geeft U desgewenst een integraal advies waarin U onder   meer kunt kiezen voor een EnergiePrestatieAdvies, bouwkundige keuring, advies   onderhoud, advies over inbraak- en brandveiligheid, milieuadvies en advies over het   binnenklimaat. Een uitgebreidere doorlichting en generatie van rapporten voor   meerdere adviezen tegelijk spaart tijd en advieskosten vergeleken met verschillende   afzonderlijke opnames. Daarbij geeft een besparingsadvies veel betere resultaten als   bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met de noodzaak om regelmatig onderhoud uit te   voeren.

- Energiezuinig huishouden (gedragsmaatregelen)

Advies over lange termijn energiebesparing
Advies over de mogelijkheden voor energiebesparing op de lange termijn en over de gevolgen hiervan voor de op de korte termijn te nemen investeringsbeslissingen

Gratis vooronderzoek van EPA Centrum Nederland
Om een indicatie te geven van de mogelijke besparingen en kosten voert EPA Centrum Nederland een gratis vooronderzoek uit. Hierdoor wordt het vooraf duidelijk of het voordelig voor onze klanten is om een advies van ons te kopen.

Beter financieel inzicht in de gevolgen van de maatregelen om energie te besparen
Terugverdientijd en rendement worden ook bepaald op basis van de contante waarde van de kasstroom. Voor investeringsbeslissingen is dit de enige juiste bepalingsmethode. Verder geven wij de gevoeligheid van de terugverdientijd en het rendement voor de ontwikkeling van de energieprijzen en het besparingseffect van de investeringen aan.

Het Energie certificaat
Wie een gebouw bouwt, verhuurt of verkoopt, is in de toekomst verplicht daar een energiecertificaat bij te leveren.Voor bewoners, die een EnergiePrestatieAdvies door ons hebben laten uitvoeren, zorgen wij dat zij dit certificaat krijgen.

Gewaarborgde kwaliteit
De kwaliteit van het energieadvies is geborgd via certificering op basis van een nationale beoordelingsrichtlijn (BRL). Deze certificering wordt uitgevoerd door de onafhankelijke instellingen, zoals SKW.

B. Faciliteren van het energiebesparingproces

C.Regeling van de financiering van de maatregelen

D.Ondersteuning van de bewoners bij inkoop energie

3.Wat bieden wij U voor gemeentegebouwen:

A. Integraal advies voor energiebesparing, milieu en bouwkundige kwaliteit.
B. Begeleiding van de uitvoering van de geadviseerde maatregelen.

A.Integraal advies voor energiebesparing, milieu en bouwkundige kwaliteit

Opmerking: De energiebesparingen bij het uitvoeren van de maatregelen van een EPA-U en Energiescan kunnen oplopen tot meer dan 20 procent.

Meer CO2-besparing en lagere energierekening door de besparingsmogelijkheden vanuit alle relevante gezichtpunten te bepalen:

- De in het EPA advies genoemde bouwkundige en installatietechnische
  investeringsmaatregelen.
- Overige bouwkundige en installatietechnische investeringsmaatregelen (o.a.
  energieconversie).
- Onderhoudsplannen voor en renovatie van de gebouwen.

  Door energieadviezen en onderhoudsplanning of renovatie plannen te combineren is de
  terugverdientijd van energiemaatregelen korter. Anders gezegd: wij verhogen de
  rentabiliteit van investeringen in energiemaatregelen. Voorbeeld: als het onderhoud aan
  kozijnen gecombineerd wordt met het plaatsen van isolerend glas, hoeft slechts een
  relatief klein gedeelte van de kosten van het glas extra als energiemaatregel betaald te
  worden.

- Energiezuinig huishouden (gedragsmaatregelen).
- Kostenverlaging en meer energie besparing door ons integraal advies.

  Het EPA Centrum Nederland geeft U desgewenst een integraal advies waarin U onder
  meer kunt kiezen voor een EnergiePrestatieAdvies, bouwkundige keuring, advies
  onderhoud, advies over inbraak- en brandveiligheid, milieuadvies en advies over het
  binnenklimaat. Een uitgebreidere doorlichting en generatie van rapporten voor meerdere
  adviezen tegelijk spaart tijd en advieskosten vergeleken met verschillende afzonderlijke
  opnames. Daarbij geeft een besparingsadvies veel betere resultaten als bijvoorbeeld
  rekening wordt gehouden met de noodzaak om regelmatig onderhoud uit te voeren.

Gratis vooronderzoek van EPA Centrum Nederland
Om een indicatie te geven van de mogelijke besparingen en kosten voert EPA Centrum Nederland een gratis vooronderzoek uit. Hierdoor wordt het vooraf duidelijk of het voordelig voor onze klanten is om een advies van ons te kopen.

Voldoen aan de verplichting Wet Milieubeheer
Verbruikt u jaarlijks meer dan 25.000 m3 gas of meer dan 50.000 kWh elektriciteit? Dan bent u volgens de Wet Milieubeheer verplicht alle mogelijke energiebesparingen te treffen met een terugverdientijd van vijf jaar. U moet kunnen aantonen dat U voldoet aan de verplichting aangegeven in de Wet Milieubeheer. Door een EPA-U of energiescan te laten uitvoeren kunt U aantonen dat U voldoet u aan de inspanningsverplichting uit de Wet Milieubeheer.

Verbetering ARBO-aspecten
Uitvoering van onze adviezen leidt doorgaans tot een prettiger en gezonder werkklimaat zoals een constanter temperatuur, minder tocht en vocht, en minder geluidsoverlast.

Fiscaal voordeel
Via de EIA-regeling (EnergieInvesteringsAftrek) kunt u een belangrijk deel van de kosten voor een energieadvies en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen terugkrijgen. Kijk voor meer informatie en de actuele regeling op www.senternovem.nl/senternovem.

Recht op E-certificaat
Wie een gebouw bouwt, verhuurt of verkoopt, is in de toekomst verplicht daar een energiecertificaat bij te leveren. Voor bewoners, die een EnergiePrestatieAdvies door ons hebben laten uitvoeren,Zorgen wij dat zij dit certificaat krijgen.

Gewaarborgde kwaliteit
De kwaliteit van het energieadvies is geborgd via certificering op basis van een nationale beoordelingsrichtlijn (BRL). Deze certificering wordt uitgevoerd door de onafhankelijke instellingen, zoals SKW.

B.Begeleiding van de uitvoering van de geadviseerde

- Voor en uit naam van de klant offertes opvragen, analyseren en desgewenst uithandelen
  (t.b.v. betere en goedkopere inkoop maatregelen).
- Tijdplanning planning en controle van de uitvoering van de maatregelen.
- Technisch toezicht op de uitvoering van de maatregelen.

Zie hier voor samenvatting productaanbod